โครงการกลุ่มจังหวัด

ลำดับที่ ชื่อโครงการ
1 โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา
2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยางพารารองรับ AEC
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานอัดก้อนยางแผ่นรมควันเพื่อการส่งออก
4 โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าท่าอากาศยานชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
5 โครงการส่งเสริมการแปรรูปและเกษตรอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน
6 โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง (งานระยะที่ 1)
7 โครงการเชื่อมโยงถนนจากจังหวัดชุมพรสู่ตำบลเกาะสองเขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมาร์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ป
8 โครงการสร้างแบรนด์ท่องเที่ยวอ่าวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลก
9 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลสาบเพื่อความมั่นคงทางอาหารและรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว
10 โครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน
11 โครงการบูรณะองค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
13 โครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
14 โครงการเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
15 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดภาคใตัฝั่งอ่าวไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
16 โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการท่องเที่ยวสีเขียว
17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีจากพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนและรองรับการพัฒนาเศรษ
18 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งทะเลร่วมกับปลานิลเพื่อยับยั้งการเกิดโรค EMS
19 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
จำนวน 19 รายการ

กิจกรรมโครงการ

ลำดับที่ กิจกรรมโครงการ